Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keuruun Seudun Ampujat ja kotipaikka Keuruun kaupunki.

 

2. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua, metsästystä ja riistanhoitoa Keuruulla ja sen ympäristössä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • järjestää jäsenilleen mahdollisuuksia turvalliseen ammunnan harjoitteluun
  • kouluttaa ja ohjaa jäseniään metsästys- ja urheiluammunnassa
  • järjestää ampumakilpailuja
  • järjestää ampumaurheilun esittelytilaisuuksia
  • pyrkii ylläpitämään asetusten mukaista ampumarataa
  • pyrkii vuokraamaan metsästysmaita sekä järjestämään niillä asetusten mukainen metsästys ja riistanhoito
  • kehittää muitakin ampumataidon, metsästyksen ja riistanhoidon edistämismahdollisuuksia.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja järjestämällä ampumakilpailuja ja koulutustilaisuuksia sekä ampumaurheilun esittely- ja kokeilutilaisuuksia. Yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä, hankittuaan asianomaisen luvan, milloin sellainen vaaditaan.

 

Yhdistys on Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n jäsen ja noudattaa toiminnassaan omien sääntöjensä ohella liitolle vahvistettuja sääntöjä sekä liittokokouksen päätöksiä. Suomen Ampumaurheiluliitto ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä SAL ry. Yhdistys voi liittyä jäseneksi muihinkin yhdistyksiin, mikäli ne tukevat yhdistyksen tarkoitusperiä.

 

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi tai koejäseneksi voi yhdistyksen hallitus yksimielisellä päätöksellään hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä ja päätöksiä. Koejäsenyys kestää enintään kaksi (2) vuotta, minkä ajan kuluessa yhdistyksen hallituksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

 

Kannattavaksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus yksimielisellä päätöksellään hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvot ovat elinikäisiä.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen laiminlyö jäsenmaksujensa suo­rittamisen tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

Ennen päätöksentekoa hallituksen on varattava asianosaiselle jäsenelle tilaisuus selvityksen antamiseen, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Jos jäsen katsoo tulleensa aiheettomasti erotetuksi, on hänellä oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on toimitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä ao. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulee erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa katsottakoon jäsen erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

 

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut ja hän on menettänyt kaiken oikeutensa yhdistyksen omaisuuteen.

                                                                

5. Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttäviltä perittävän liittymismaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Koejäseneltä ja kannattavalta jäseneltä ei peritä liittymismaksua.

 

Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta varsinaisille jäsenille, koejäsenille ja kannattaville jäsenille päättää vuosikokous.

 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja sekä 6-8 varsinaista ja 2 varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Yhdistyksen puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta henkilökohtaisella kutsulla.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään yksi (1) viikko ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi - helmikuun kuluessa.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Koejäsenellä ja kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänestykset tapahtuvat avoimesti, ellei kukaan vaadi suljettua äänestystä.

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet

9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

10. Käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset, milloin jäsen on sääntöjen 4 § mukaisesti saattanut asian yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14  päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä yhdistyksen kotipaikkakunnan sanomalehdessä tai lähettämällä kutsun kullekin jäsenelle henkilökohtaisesti joko kirjeellä tai sähköpostilla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

 

11. Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen päätösvaltaisessa kokouksessa, jos vähintään 3/4 saapuvilla olevista äänivaltaisista jäsenistä kannattaa sääntömuutosta. Muutokset astuvat voimaan vasta sen jälkeen, kun SAL ry on ne vahvistanut ja ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

 

12. Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa eri kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous, vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat 2§ mukaisesti yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän viimeisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lain mukaan lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Nämä säännöt on hyväksytty vuosikokouksessa   1.2.2009.